Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem podaje do publicznej wiadomości
harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1. Raporty kwartalne skonsolidowane wraz z kwartalną informacja finansową:
Raport za I kwartał 2018r. – 15.05.2018 r.
Raport za III kwartał 2018r. – 13.11.2018 r.

2. Raport półroczny skonsolidowany wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym:
Raport za I półrocze 2018 r. – 22.08.2018 r.
3. Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
Raport za 2017 rok -21.03.2018 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku
2017 oraz za II kwartał roku 2018.
Jednocześnie Zarząd Emitenta będącego jednostka dominującą informuje, że na podstawie § 83 ust.
1. i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości
odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego
półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał
skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone
jednostkowe sprawozdania finansowe.
Ewentualne zmiany terminów publikacji przekazywania raportów okresowych zostaną przekazane do
publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Parkitny Członek Zarządu