Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 22.06.2015 r.

Zarząd Unimot S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje wykaz akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2015r. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Liczba
akcji: 3 454 120 akcji, stanowiących 59,23% kapitału zakładowego, 100% na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2015r. Liczba głosów: 3 804 120
głosów, stanowiących 58,24% ogólnej liczby głosów, 100% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki które odbyło się dnia 22 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu
Przemysław Podgórski, Prokurent