Powołanie w skład Zarządu Spółki Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że Rada Nadzorcza („Rada”) Emitenta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2020 roku podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki oraz powołania Pana Mikołaja Wierzbickiego w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2021 roku, na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, na stanowisko Wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej.

Po zmianach, od 1 stycznia 2021 roku Zarząd Emitenta będzie działał w składzie czteroosobowym: Adam Sikorski – Prezes Zarządu, Robert Brzozowski – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Marek Moroz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Mikołaj Wierzbicki – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej.

Pan Mikołaj Wierzbicki posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi i ich finansami, pracując w przeszłości m.in. na stanowisku CFO w Orzeł Biały S.A. oraz ES-System, na stanowisku Dyrektora Biura Administracji oraz Biura Rozwoju w RUCH S.A. oraz w spółkach z Grupy Orlen.

W UNIMOT S.A. Pan Mikołaj Wierzbicki będzie odpowiedzialny za koordynację działań strategicznych spółek w Grupie Kapitałowej UNIMOT oraz nowe inwestycje w segment związany z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

W załączniku do raportu bieżącego znajduje się oświadczenie oraz życiorys nowego Wiceprezesa Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Adam Sikorski, Prezes Zarządu