Podwyższenie prognozy finansowej na 2020 rok

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej („EBITDA Skorygowana”) na 2020 r., którą Emitent opublikował w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT („Strategia”) przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018, a następnie podwyższył raportem bieżącym nr 32/2019.

Zaktualizowana prognoza EBITDA Skorygowana na 2020 r. wynosi 80,0 mln zł. Dotychczasowa prognoza, opublikowana raportem bieżącym nr 32/2019 wynosiła 62,3 mln zł, a pierwotna prognoza, opublikowana w Strategii, wynosiła 44,2 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Kapitałowej UNIMOT, w szczególności wyraźnie wyższe od oczekiwań wyniki finansowe za I kw. 2020 r. i wyraźnie lepszą od oczekiwań sytuację w kwietniu i maju 2020 r., głównie w biznesie oleju napędowego oraz biopaliw. Zarząd podkreśla, że epidemia COVID-19, która w istotny sposób wpływa na polską gospodarkę, i której negatywny wpływ jest trudnych do oszacowania, wciąż pozostaje realnym ryzykiem dla działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w II półroczu 2020 r., a w konsekwencji może wpływać na realizację przyjętej prognozy.

Zarząd uznał informację za poufną ze względu na istotną różnicę pomiędzy dotychczasową wartością prognozy a wartością zaktualizowaną.

Zaktualizowana prognoza została przygotowana według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień jej sporządzenia i może ulec zmianie. Zarząd Emitenta będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu