Podwyższenie prognozy finansowej na 2019 i 2020 rok oraz zmiana polityki w zakresie publikacji prognoz przez UNIMOT S.A. na kolejne lata

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej („EBITDA Skorygowana”) na 2020 r., którą Emitent opublikował w Strategii Grupy Kapitałowej UNIMOT („Strategia”) przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018. Zaktualizowana prognoza EBITDA Skorygowana na 2020 r. wynosi 62,3 mln zł. Dotychczasowa prognoza, opublikowana w Strategii wynosiła 44,2 mln zł.

Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy Kapitałowej UNIMOT, w tym pozytywne oczekiwania Spółki co do wysokości premii lądowej i wysokich wolumenów sprzedaży oleju napędowego, jak również uwzględnienie w wyniku finansowym wpływów z nowego segmentu produktowego (produkty asfaltowe) oraz oczekiwanie wyższego, od wcześniejszych założeń, wyniku na gazie ziemnym. Zaktualizowana prognoza została przygotowana według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień jej sporządzenia i może ulec zmianie. Zarząd Emitenta będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji prognozy, a w przypadku jej istotnej zmiany – przekaże taką informację do publicznej wiadomości.

Dodatkowo, Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wyższymi od oczekiwań wynikami w październiku oraz listopadzie br., podwyższa prognozę skonsolidowanej EBITDA Skorygowanej na 2019 r. do poziomu 61,4 mln zł. Poprzedni poziom, przekazany do publicznej wiadomości 14 listopada br. raportem bieżącym nr 30/2019, wynosił 57,6 mln zł.

Jednocześnie, Emitent informuje o zmianie dotychczasowej polityki informacyjnej w zakresie publikacji prognoz finansowych na kolejne lata, które obejmuje aktualna Strategia, tj. 2021, 2022 i 2023. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu prognozy skonsolidowanej EBITDA Skorygowanej na wyżej wymienione lata (2021: 54,3 mln zł; 2022: 64,9 mln zł; 2023: 74,8 mln zł) i publikowaniu ich każdorazowo, pod koniec roku poprzedzającego.

Decyzja Zarządu związana jest z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Spółki, przede wszystkim ze znaczącymi zmianami rynkowymi, jakie miały miejsce od momentu przyjęcia Strategii (problemy jednego z konkurentów) oraz które mogą (zgodnie z zapowiedziami, będą) mieć miejsce w przyszłości (fuzja dwóch wiodących koncernów paliwowych). Powyższe okoliczności mogą mieć z dużym prawdopodobieństwem wpływ na prognozy na kolejne lata, a oszacowanie tego wpływu jest obecnie niemożliwe.

W ocenie Zarządu powyższa sytuacja powoduje, że prognozowanie wyników z dużym wyprzedzeniem obarczone jest wysokim ryzykiem popełnienia błędu, co skłoniło Spółkę do decyzji o odwołaniu prognoz zamiast ich korygowania i ma na celu uniknięcie ryzyka wprowadzenia inwestorów w błąd co do prognozowanej sytuacji finansowej i gospodarczej Grupy UNIMOT.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu