Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na realizację projektów farm fotowoltaicznych

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r., spółka zależna od Emitenta – Unimot Energia i Gaz sp. z o.o. („UNIMOT EiG”) zawarła ze spółką Naturalna Energia sp. z o.o. („Naturalna Energia”) oraz założycielami Naturalna Energia, Panami Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim, umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 108 MW („Umowa”).

Na podstawie Umowy, spółka zależna od Emitenta nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6 456 tys. zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów na warunkach szczegółowo określonych w Umowie, przy czym wypłata pierwszej transzy pożyczki jest uzależniona od ustanowienia przez spółkę Naturalna Energia zabezpieczeń spłaty pożyczki wynikających z Umowy na rzecz UNIMOT EiG. UNIMOT EiG jest uprawniona do dokonania dodatkowych weryfikacji projektu po podpisaniu dokumentacji transakcyjnej oraz skorzystania z prawa odstąpienia do dnia 4.01.2021 r. W Umowie zagwarantowano na rzecz Emitenta uprawnienia związane z wpływem na podejmowanie istotnych decyzji w spółce Naturalna Energia, w tym dotyczących przyszłej realizacji projektów oraz prawo wyboru dwóch członków Zarządu w tej spółce. Zabezpieczeniem uprawnień Emitenta są zastrzeżone kary umowne na warunkach nieodbiegających od standardów rynkowych.

Dla projektów objętych Umową wydano warunki przyłączenia, a dla części z nich także prawomocne decyzje udzielające pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej lokalizacji, co pozwoli na optymalizację kosztów utrzymania po wybudowaniu.

Spółka UNIMOT EiG, wspólnie ze spółką Naturalna Energia zamierzają doprowadzić wszystkie projekty finansowane na podstawie Umowy i nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, do uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku. Dalsze decyzje strategiczno-biznesowe dotyczące projektów farm fotowoltaicznych w zakresie ich ewentualnej sprzedaży lub dalszej realizacji na podstawie uzyskanych pozwoleń, będą podejmowane w przyszłości z uwzględnieniem m.in. warunków rynkowych oraz możliwości finansowania.

Łączna wartość wszystkich projektów objętych Umową, po wybudowaniu szacowana jest na ok. 350 mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh. Zarząd Emitenta wskazuje, że na chwilę obecną, nie zapadły żadne decyzje odnośnie sposobu komercjalizacji projektów. Spółka UNIMOT EiG dopuszcza zarówno możliwość samodzielnej budowy farm fotowoltaicznych, jak i sprzedaż projektów na ich dalszym etapie rozwoju.

Spółka UNIMOT EiG podjęła decyzję o podpisaniu Umowy w związku ze strategią rozwoju na rynku energii elektrycznej, w tym na rynku OZE, uznając ten rynek za rozwojowy i atrakcyjny biznesowo.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na fakt, że podpisanie Umowy stanowi strategiczny zwrot w kierunku rynku odnawialnych źródeł energii oraz z uwagi na wartość planowanego zaangażowania finansowego.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu