Podjęcie decyzji o częściowej dezinwestycji dotyczącej spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. podjął decyzję o częściowej dezinwestycji dotyczącej przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Blue Line Engineering S.A. („BLE”) na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 12 lutego 2014 r. (raport bieżący nr 6/2014) wraz z późniejszymi aneksami. Przedsięwzięcie to polega na inwestycji w grupę spółek zależnych prowadzących działalność w obszarze gazu ziemnego, tj. UNIMOT System sp. z o.o. („UNIMOT System”), Blue Cold sp. z o.o. („Blue Cold”) i Blue LNG sp. z o.o. („Blue LNG”). Spółka zależna od UNIMOT System, PPGW sp. z o.o., została przejęta przez Blue LNG w dniu 31.07.2019.

Efektem procesu dezinwestycyjnego ma być przejęcie przez Emitenta 100% udziałów w spółce UNIMOT System oraz przejęcie przez BLE 100% udziałów w pozostałych spółkach zależnych, tj. Blue Cold oraz Blue LNG, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz Grupy Kapitałowej BLE, jak również zakończenie trwających inwestycji. Na realizację procesu, na podstawie przedmiotowej umowy dezinwestycyjnej, zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta.

Decyzja została podjęta w związku z przyjętą Strategią Grupy Spółki na lata 2018-2023, w której Emitent zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach. Grupa Kapitałowa Emitenta dalej będzie rozwijać sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego poprzez spółkę UNIMOT System, której sytuacja operacyjno-finansowa ulega od połowy 2018 r. stopniowej poprawie.
Strony ustaliły następujący przebieg procesu:

1. BLE oraz Emitent i UNIMOT System przeniosą własność udziałów w poszczególnych spółkach:

  • BLE przeniesie na rzecz Spółki posiadane udziały w Unimot SYSTEM wyliczonej na dzień zamknięcia transakcji w szacunkowej wartości 13,5 mln zł, a
  • Emitent przeniesie na rzecz BLE posiadane udziały w Blue Cold, oraz
  • UNIMOT System przeniesie na rzecz BLE posiadane udziały w spółce zależnej Blue LNG, przy czym szacunkowa łączna wartość udziałów przenoszonych z Grupy Kapitałowej UNIMOT wyniesie 1,8 mln zł.

2. rozliczenie ceny za udziały w UNIMOT System oraz w Blue Cold nastąpi poprzez rozliczenie wzajemnych zobowiązań BLE oraz Emitenta, w szacunkowej kwocie około 13,5 mln zł oraz ceny za udziały w Blue Cold – w szacunkowej kwocie 0,05 mln zł. Ceny za udziały zostaną wyliczone na dzień zamknięcia umów na podstawie aktualnych rozliczeń pomiędzy Spółkami.

3. BLE zapłaci do UNIMOT System pozostałą do zapłaty cenę za udziały w Blue LNG na kwotę 0,6 mln zł.

Strony ustaliły, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód na przeniesienie własności udziałów oraz zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banków.

Zarząd Emitenta uznał powyższą informację za poufną ze względu na fakt, że aktywny udział w liberalizacji rynku gazu ziemnego, m.in. poprzez gazyfikację miejsc nieposiadających dostępu do gazu sieciowego, zgodnie z zapowiedziami w przeszłości, miał stanowić istotny element rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Wiceprezes Zarządu